Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Κατασκευή και στάθμιση διερευνητικών/ ανιχνευτικών εργαλείων


(α). Κοινωνική επάρκεια

Η κοινωνική επάρκεια θεωρείται ως η ικανότητα της αλληλεπίδρασης με τους άλλους σε ένα δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο με συγκεκριμένους τρόπους που είναι κοινωνικά αποδεκτοί, λειτουργικοί και μη επιβλαβείς για τους άλλους. Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα ενδέχεται να διαθέτουν ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες και να παρουσιάζουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και ακατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να οδηγήσουν στη διαμόρφωση αρνητικής εικόνας για τον εαυτό, σε έλλειψη αποδοχής από τους συνομηλίκους ή σε αδεξιότητα σε κοινωνικές καταστάσεις (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, υπό έκδοση. Δόικου, 2002. Hatzochristou & Hopf, 1993). Η επάρκεια στις κοινωνικές δεξιότητες συντελεί στην εμφάνιση λειτουργικών συμπεριφορών οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και σε κοινωνικές προσδοκίες κατάλληλες για την ηλικία του παιδιού. Οι κοινωνικές δεξιότητες μπορεί να περιλαμβάνουν τομείς όπως σχέσεις με συνομηλίκους, σχέσεις με γονείς και εκπαιδευτικούς, εκτέλεση καθηκόντων και σχολική προσαρμογή. 

Ο συγκεκριμένος τομέας αξιολογεί τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του παιδιού αναφορικά με τα παρακάτω κριτήρια: 

· διαπροσωπική επικοινωνία (π.χ. το παιδί επιδοκιμάζει τους συνομηλίκους του, τους προσκαλεί στο παιχνίδι, προσφέρει βοήθεια),
· συνεργασία (π.χ. βοηθάει τους άλλους, μοιράζεται),
· αυτοέλεγχο (π.χ. έλεγχος θυμού, συμβιβασμός σε καταστάσεις συγκρούσεων),
· δεξιότητες διεκδίκησης (π.χ. αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ζητάει πληροφορίες, ξεκινάει μια συζήτηση),
· δεξιότητες συμμόρφωσης (π.χ. ακολουθεί κανόνες, ακολουθεί οδηγίες)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...